Начало

Уважаеми студенти,

Този сайт е предназначен за Вас и съдържа информация относно преподаването по медицинска биология. В него ще намерите учебни програми, резюмета от лекционния курс, конспекти и помощни материали за студентите в първи курс. в Медицински университет – Пловдив. Тук можете да споделите мнения, препоръки и идеи, касаещи преподаването, научната работа и развитието на специалността.

Въпроси и предложения можете да адресирате и лично до мен на адреса ми за студенти: victoria.sarafian@mu-plovdiv.bg
Желая Ви приятни минути в този сайт и в усилията Ви да опознаете и овладеете биологичната наука.

Виктория Сарафян


Dear students,

This web site is constructed for you and contains information regarding the teaching of  Medical Biology. Here you can find teaching programs, syllabuses, summaries of lectures and additional materials related to the subject thought to first year students in medicine and dental medicine at the Medical University of Plovdiv.
You can share ideas  and recommendations concerning the teaching, research and development of the discipline.

You can also contact me personally with questions and comments on my email for students: victoria.sarafian@mu-plovdiv.bg
I wish you a pleasant stay in this site and success in your efforts to master Medical Biology.

Victoria Sarafian