Научно-изследователска дейност

Настоящата научна тематика на катедрата е свързана с:
♦ Проучване на клетъчните механизми на пролиферацията и апоптозата.
♦ Експресия на различни антигени (кръвно-групови, лизозомно-асоциирани антигени и галектини) в туморни клетъчни линии и в човешки тумори.
♦ Въздействия на природни и синтетични субстанции върху индукция на имунен отговор и цитокинова секреция in vitro.
♦ In vitro ефекти на биологично активни и синтетични препарати върху клетъчни култури.
♦ Нови биомаркери при туморни и имунни заболявания.
♦ Молекулно-биологични маркери на туморогенезата.
♦ Персонализирана молекулна медицина.

Катедрата по биология разполага с две научни лаборатории, оборудвани за извършване на експериментална и диагностична работа в областта на клетъчната биология и фундаменталната и клиничната имунология.

Лабораторията по клетъчна биология осигурява възможност за клетъчно и тъканно култивиране и in vitro тестуване въздействието на различни субстанции върху лимфоцитни култури и клетъчни линии. Ламинарен бокс, СО2-инкубатор, инвертен микроскоп, дигитална микроскопска техника са основната техническа обезпеченост на тази лаборатория. Освен специализирана апаратура, катедрата разполага и със стандартна лабораторна техника.

Лабораторията по имунология е профилирана за извършване на имуноензимни и имуноцито- и хистохимични анализи – ELISA-ридър, замразяващ и парафинов микротом, хладилна центрофуга с въртящ ротор, апарат за имуноблот и имуноелектрофореза, флуоресцентен микроскоп.

В ход е дооборудването на лаборатория по молекулна медицина.

Катедрата е участвала в широкомащабни проекти по програма TEMPUS, съвместно с учени от България, Белгия и Германия. През последните 10  години са реализирани 31  научни проекта, 9 от които международни. Съществува тясна колаборация с учени от Лаборатория по Молекулярна генетика към Институт по молекулярна биология, БАН, София; СУ „Кл. Охридски”; ПУ „П. Хилендарски”; Тракийски Университет – Ст. Загора; МУ-София; Национален център по заразни и паразитни болести–София  и др. Международното сътрудничество се реализира по научни проекти с изследователи от University Campus BioMedico, Rome, Italy; N. Copernicus University, Poland; University of Namur, Belgium и др.