Публикации

Сътрудници на катедрата са отпечатали в български и чужди списания близо 500 научни работи и са участвали в стотици наши и международни научни прояви. През последните 10 години са публикувани над 100 научни статии, 37 от които в чуждестранни издания с импакт фактор и са изнесени 117 научни съобщения на наши и международни форуми. Научните трудове са цитирани над 160 пъти (над 120 от чуждестранни учени). Преподаватели от катедрата са автори на многобройни академични учебници и ръководства по дисциплината.