Специалност Дентална медицина

Учебна програма по Биология Разписание на упражненията по Биология Конспект по биология на човека

Уважаеми студенти,

Тук можете да намерите кратка информация, която ще ви трябва.

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА

Обучението по Медицинска биология включва лекции и практически упражнения по време на първи и втори семестър през първата академична година. Те са задължителни.

Лекциите се водят от проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн – ръководител на катедрата, и доц. Мария Казакова, дб.

Практическите упражнения се провеждат от: гл. ас. Милена Драганова, гл. ас. Яна Феодорова, гл. ас. Николай Мехтеров, гл. ас. Йордан Сбирков, гл. ас. Мария Гевезова, ас. Eлеонора Ковачева, ст. преп. Веселин Александров, дб и доц. Мария Казакова, дб.

Лекциите започват от 18.09.2023 г. и ще се присъствено, а упражненията по биология от 16.10.2023 г.

Студентите се задължават да посещават и двата вида занятия и да се подготвят предварително по темите, които се обсъждат по време на практическите упражнения.

Студентите се явяват на упражнения с бели престилки, практическо ръководство, химикал, черен молив и цветни моливи.

Не се допуска посещаването на упражнения при друг асистент без разрешение от ръководителя на катедрата или от асистента-титуляр на групата. Пропуснато упражнение по уважителни причини се отработва само в рамките на седмицата, в която е по програма. Няма възможност за отработване на практическите упражнения срещу заплащане.

В края на семестъра всеки студент трябва да получи подпис от асистента в студентската книжка, за да удостовери своето присъствие по време на упражненията. Само след това, той може да получи окончателна заверка от лектора. Студенти с отсъствие от упражнения нямат право да получат заверка и да се явят на изпита. Когато са получени и двата подписа (от асистента и лектора), студентската книжка се заверява в учебен отдел и на студента се разрешава да се яви на изпит.

Студентите могат да следят актуалните информации и обяви от Катедрата по медицинска биология на web-site:www.medbiology.meduniversity-plovdiv.bg

Препоръчителните учебници са налични в университетската книжарница, библиотеката или могат да бъдат намерени в интернет.

 1. УЧЕБНА ПРОГРАМА:

Учебната програма се състои от 4 основни модула:

 • Молекулна и клетъчна биология – лекции и упражнения
 • Паразитология – упражнения
 • Имунология – лекции и упражнения
 • Биология на развитието и популационна биология – лекции и упражнения
 1. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА

Текущ контрол – за всеки семестър студентът получава оценка за своята работа на базата на тестове, устни изпитвания или поставени задачи.

През втория семестър се провеждат колоквиуми по паразитология (писмен и практичен) и имунология, които дават възможност за освобождаване на съответния модул от крайния изпит при отлична оценка.

Краен писмен изпит – комбиниран тест върху материала от конспекта, който се провежда през месец юни.

Практически изпит по паразитология – Студентът трябва да разпознае 6 снимки на паразити и да напише техните 1) латински имена, 2) морфологична форма и 3) заболяванията, които предават/пренасят.

Студент, който не е преминал практическия изпит, но е издържал успешно крайния писмен изпит, трябва отново да положи само практически изпит в рамките на академичната година.

Крайна оценка – формира се от резултата от семестриалния писмен комбиниран тест.

Студентите, които не са издържали семестриалния изпит през юни, могат да се явят повторно през месец юли на редовната поправителна сесия.

Всеки студент има правото да се яви само 2 пъти на изпит по една и съща дисциплина – на редовна, и на поправителна сесия.

Студенти след ликвидационната сесия в първи курс се явяват върху целия материал от конспекта.

Препоръчителна литерaтура

 • Медицинска биология.Учебник за медици, стоматолози и фармацевти. Сарафян В., М. Василевска-Декова, Ил. Ватев, Хр. Радева-Куямова. МУ-Пловдив, ISBN 954-9549-08-9, 2005; 2009
 • Паразитология. Учебник за медици и стоматолози. Василевска M., В. Сарафян, И. Ватев. Второ допълнено и преработено издание. ISBN 954-91009-2-8, 2002
 • Биология. Учебник за медицинските университети. Ватев И.,В.Ишев, С. Станилова, Г. Николов, Д. Ковачев. Изд. Реко, София, 2005
 • Paniker’s Textbook of Medical Parasitology by C.K. Jayaram Paniker. 2013; 7th edition; ISBN-10: 9350905345; ISBN-13: 978-9350905340
 • Bios instant notes. Molecular Biology by A. McLennan, A. Bates, P. Turner, M. White. 2013; 4th edition; Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC; ISBN978-0-415-68416-3
 • Bios instant notes. Immunology by P. LyLydyard, A. Whelan, M. Fanger. 2008; 8th edition; Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC; ISBN 978-0-4156-0753-7
 • Janeway’s Immunobiology, by Kenneth Murphy, 2011, 8th edition; ISBN:9780815342434
 • Basic Immunology : Functions and Disorders of the Immune by  Abul K. AbbasAndrew H. Lichtman, Shiv Pellai . 2014; 4thedition; ISBN-13: 978-1455707072; ISBN-10: 1455707074
 • Human Biology by Starr C. and McMillan B. 2014; 10th edition; Yolanda Cossio; ISBN-13 978:1-133-59916-6

Проф д-р Виктория Сарафян, дм, дмн

Ръководител катедра