Специалност Фармация

Учебна програма по Биология Разписание на упражненията по Биология Конспект по биология на човека

Уважаеми студенти,

Тук можете да намерите кратка информация, която ще ви трябва.

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА

       Обучението по Биология на човека включва лекции и практически упражнения по време на първи семестър през първата академична година. Те са задължителни.

Лекциите се водят от проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн – ръководител на катедрата по Медицинска биология  и доц. Мария Казакова, дб.

Практическите упражнения се провеждат от: гл.ас. Милена Драганова, гл.ас. Яна Феодорова, гл.ас. Николай Мехтеров, гл. ас. Йордан Сбирков, гл. ас. Мария Гевезова, ас. Елеонора Ковачева, ас. Цветомира Иванова, дб,  ст. преп. Веселин Александров, дб

Лекциите и упражненията започват от 18.09.2023 г. , като лекциите ще се провеждат онлайн.

Студентите се задължават да посещават и двата вида занятия и да се подготвят предварително по темите, които се обсъждат по време на практическите упражнения.

Студентите се явяват на упражнения с бели престилки, практическо ръководство, химикал, черен молив и цветни моливи.

Не се допуска посещаването на упражнения при друг асистент без разрешение от ръководителя на катедрата или от асистента-титуляр на групата. Пропуснато упражнение по уважителни причини се отработва само в рамките на седмицата, в която е по програма. Няма възможност за отработване на практическите упражнения срещу заплащане.

В края на първи семестър всеки студент трябва да получи подпис от асистента в студентската книжка, за да удостовери своето присъствие по време на упражненията. Само след това, той може да получи окончателна заверка от лектора. Студенти с отсъствие от упражнения нямат право да получат заверка и да се явят на изпита. Когато са получени и двата подписа (от асистента и лектора), студентската книжка се заверява в учебен отдел и на студента се разрешава да се яви на изпит.

Студентите могат да следят актуалните информации и обяви от Катедрата по медицинска биология на web-site:www.medbiology.meduniversity-plovdiv.bg

Препоръчителните учебници са налични в университетската книжарница, библиотеката или могат да бъдат намерени в интернет.

 1. УЧЕБНА ПРОГРАМА:

Учебната програма се състои от 3 основни модула:

 • Молекулна и клетъчна биология– лекции и упражнения
 • Имунология– лекции и упражнения
 • Биология на развитието – лекции и упражнения
 1. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА

Текущ контрол  – по време на семестъра студентът получава оценка за своята работа на базата на тестове, устни изпитвания или поставени задачи.

Краен писмен изпит – комбиниран тест върху материала от конспекта, който се провежда през януарската изпитна сесия.

Крайна оценка – формира се от резултата от семестриалния писмен комбиниран тест.

Студентите, които не са издържали семестриалния изпит през януари или февруари, могат да се явят повторно през юлската редовната поправителна сесия.

Всеки студент има правото да се яви само 2 пъти на изпит по една и съща дисциплина – на редовна и на поправителна сесия.

Препоръчителна литерaтура

 • Медицинска биология.Учебник за медици, стоматолози и фармацевти. Сарафян В., М. Василевска-Декова, Ил. Ватев, Хр. Радева-Куямова. МУ-Пловдив, ISBN 954-9549-08-9, 2005; 2009
 • Паразитология. Учебник за медици и стоматолози. Василевска M., В. Сарафян, И. Ватев. Второ допълнено и преработено издание. ISBN 954-91009-2-8, 2002
 • Биология. Учебник за медицинските университети. Ватев И., В. Ишев, С. Станилова, Г. Николов, Д. Ковачев. Изд. Реко, София, 2005
 • Paniker’s Textbook of Medical Parasitology by C.K. Jayaram Paniker. 2013; 7th edition; ISBN-10: 9350905345; ISBN-13: 978-9350905340
 • Bios instant notes. Molecular Biology by A. McLennan, A. Bates, P. Turner, M. White. 2013; 4th edition; Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC; ISBN978-0-415-68416-3
 • Bios instant notes. Immunology by P. LyLydyard, A. Whelan, M. Fanger. 2008; 8th edition; Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC; ISBN 978-0-4156-0753-7
 • Janeway’s Immunobiology, by Kenneth Murphy, 2011, 8th edition; ISBN:9780815342434
 • Basic Immunology : Functions and Disorders of the Immune by Abul K. AbbasAndrew H. Lichtman, Shiv Pellai . 2014; 4thedition; ISBN-13: 978-1455707072; ISBN-10: 1455707074
 • Human Biology by Starr C. and McMillan B. 2014; 10th edition; Yolanda Cossio; ISBN-13 978:1-133-59916-6

Проф д-р Виктория Сарафян, дм, дмн

Ръководител катедра